VID logo

VID
Viden- og Dokumenthåndtering med sprogteknologi

Program for afsluttende VID-seminar

NYT: Præsentationer fra VID-seminar

Der er et udtalt behov hos danske virksomheder for at kunne supplere deres eksisterende sproglige kompetence og viden med sprogteknologiske IT-værktøjer og metoder som dels kan støtte medarbejderne, dels forankre viden og processer i virksomhedens IT-systemer, dels danne grundlag for den udvikling der kræves hvis virksomhederne skal overleve og vokse i den stadigt mere globaliserede økonomi.

VID-projektet er et forsknings- og udviklingsprojekt der har til formål at udforske de forskellige muligheder som sprogteknologi frembyder inden for informationssøgning og dokumentproduktion, og at understøtte de deltagende virksomheder i at udvikle værktøjer til bedre udnyttelse af egen viden, samt til bedre og mere effektiv produktion af dokumentation, herunder flersproget dokumentation. Foruden CST omfatter projektet på den ene side virksomhederne Bang & Olufsen Audio Visual, Zacco A/S og Nordea AB, som i dette projekt udgør teknologiens brugere, på den anden Navigo Systems A/S og Ankiro, som er teknologiproducenter. Projektet omfatter følgende forskningsopgaver:

* analyse af de tekstuelle data virksomhederne skal kunne håndtere for at kunne fastlægge tesauruser/ontologier for de relevante semantiske domæner, undersøgelse af den bedst egnede formalisme/teknologi til at udtrykke disse;

* afdækning og videreudvikling af sprogteknologiske komponenter til brug for automatisk tekstklassifikation og begrebsorienteret informationssøgning, indbefattende tilpasning af sprogteknologiske 'basismoduler' til opmærkning af tekst;

* udforskning af flertydighed i tekstuelle data som kan vanskeliggøre informationssøgning; ligeledes den omvendte problematik: at samme indhold kan udformes forskelligt rent sprogligt og derfor kan være svær at fremfinde i store datamængder;

* forskning inden for kontrolleret sprog - også set i et flersproget perspektiv - til brug for dokumentproduktion; herunder analyse af den sprogstil og tone som virksomhederne ønsker at anvende, samt opstilling af modeller for dette sprog;

* undersøgelse af hvilke sprogteknologiske metoder der kan anvendes til denne kvalitetssikring af dokumentproduktionen i form af f.eks. termstyring og grammatikkontrol.

Projektet er støttet af Center for IT-forskning og løber i perioden 2003-2004.

Internt VID-forum

Publikationer

CST's kontakt

Bolette Sandford Pedersen bolette @ cst.dk


Blå linie
Emil Holms Kanal 2, bygn. 22, 3., DK-2300 KBH S
Tlf: +45 35329090
Valid HTML 4.01 Strict